Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mosali.pl Z 25.08.2017

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mosali.pl;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.mosali.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Factory BS sp. z o.o. sp. k., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mosali.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.mosali.pl, prowadzony jest przez Factory BS sp. z o.o. sp. k..
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności >:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
  5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 10,0, lub
   2. Mozilla Firefox w wersji11 lub nowszej, Opera w wersji 7.0 i nowszej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 lub nowszej,
   3. dowolna rozdzielczość ekranu.
  6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Factory BS sp. z o.o. sp. l. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mosali.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Factory BS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Factory BS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Factory BS.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Factory Bs sp. z o.o. sp. k..
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Factory BS,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mosali.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” .
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Factory BS sp. z o.o. sp. k Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mosali.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską UPS. Koszty dostawy wynoszą http://mosali.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego ING 35 1050 1142 1000 0090 3124 7530,
   2. płatnością w systemie płatności elektronicznych,
   3. zapłata kartą płatniczą ,
   4. za pobraniem.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez wypełnienie i odesłanie na nasz adres (drogą pocztową lub elektroniczną) formularza reklamacji/zwrotu towaru.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Factory BS sp. z o.o. sp. k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@mosali.pl. Factory BS sp. z o.o. sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  3. Factory BS sp. z o.o. sp. k. jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Factory BS sp. z o.o. sp. k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Factory BS sp. z o.o. sp. k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Factory BS sp. z o.o. sp. k. ul. Opolska 1/4, 42-274 Konopiska, mailowo pod adres info@mosali.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Factory BS sp. z o.o. sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie Niniejsza jej za uzasadnioną.
 11. Polityka ochrony danych osobowych

  Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych , zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

  Definicje:

  a. Administrator Danych

  Firma Factory BS sp. z o.o. sp. k. ul. Opolska 1/4, 42-274 Konopiska, NIP: 5732882551

  b. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

  c. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych

  d. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych

  e. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów

  f. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

  g. Identyfikator użytkownika/Log – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie

  h. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie

  i. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

  I. Postanowienia ogólne

  1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych

  w Factory BS sp. z o.o. sp. k. ul. Opolska 1/4, 42-274 Konopiska, NIP: 5732882551  niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

  2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

  3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

  4. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą handlową Administrator stosuje się do powyższych przepisów dotyczących zachowania tajemnicy.

  5. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

  a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,

  b) kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,

  c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

  6. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

  7. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

  II. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych. Nie zbieramy danych sensywnych,

  2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

  3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

  4. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania.

  III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

  1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Factory BS sp. z o.o. sp. k. ul. Opolska 1/4, 42-274 Konopiska, NIP: 5732882551

  2. Wszystkie dane osobowe w Przedsiębiorstwie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

  a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.

  b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.

  c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych

  celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

  d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

  e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Polityka bezpieczeństwa informacji

  f ) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

  g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią rozporządzenia RODO.

  h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

  3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

  a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

  b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;

  c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;

  d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

  e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

  f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;

  g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

  4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,

  5. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

  a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,

  b) każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych”

  c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.

  6. Pracownicy zobowiązani są do:

  a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

  b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;

  c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

  d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych

  oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

  IV. Obszar przetwarzania danych osobowych

  1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem sieci internet oraz na terenie obejmującym pomieszczenie biurowe zlokalizowane przy ulicy Opolska 1/4, 42-274 Konopiska,

  2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

  V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

  1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

  2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, Środki obejmują:

  a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.

  Polityka bezpieczeństwa informacji

  b) Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  c) Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.

  d) Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.

  e) Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.

  f ) Wykonywanie kopii awaryjnych danych na nośnikach zewnętrznych zapewniających stałe funkcjonowanie systemu informatycznego używanego przez Administratora

  g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem.

  h) Zabezpieczenie dostępu do urządzeń Przedsiębiorstwa przy pomocy haseł dostępu.

  i) Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

  3. Administrator dla usług zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu

  4. Administrator wykorzystuje Protokół SSL (Secure Socket Layer) jako rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

  5. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

  6. Administrator informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Klienta za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

  a) możliwość otrzymania spamu;

  b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

  c) obecność i działanie robaków internetowych (worm);

  d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

  e) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

  f) piractwo;

  g) sniffing;

  h) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

  i) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

  j) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

  7. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń Usługobiorca powinien:

  a) ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;

  b) wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;

  c) zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;

  d) korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;

  e) unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;

  f) unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

  VI Wykorzystywanie plików cookies

  1. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.mosali.pl W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania sklepu internetowego. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

  a utrzymanie sesji użytkownika;

  b zapisanie stanu sesji użytkownika;

  c umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (www.mosali.pl)

  d zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe

  e monitoring dostępności usług, tym dostawy

  2. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

  a przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

  b zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

  c przywrócenie sesji użytkownika

  d zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

  e sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

  f ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;

  g przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;

  h wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

  i wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

  3. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

  a) monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

  b) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

  c) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów;

  d) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

  e) kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

  f) badanie zapisów na newslettery;

  g) wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

  h) wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

  i) integracja z portalem społecznościom;

  j) płatności internetowe.

  4. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

  a) Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

  b) Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

  c) IAIpay (więcej informacji na stronie: www.idosell.com)

  d) paypal (więcej informacji na stronie: www.paypal.pl)

  Klient może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Jak zarządzać plikami cookies” - tutaj. Administrator zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

  5. Logi dostępowe

  Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu.

  Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

  6. Pozostałe dane

  Co do zasady Tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

  VII. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

  1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

  2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki

  – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

  3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

  VIII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów i tylko jeżeli są to dane, które może ujawnić bez naruszenia tajemnicy handlowej.

  2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

  3. dane przetwarzane przez inne osoby są przetwarzane przez inne podmioty:

  a. w celu wykonania umowy

  b. w celu ulepszenia proponowanych produktów

  c. w celu sformułowania, sprofilowania i zoptymalizowania oferty dla klienta

  d. w celu rozpoznania zgłoszeń niezgodności towaru z umową i reklamacji

  4. W nawiązaniu do przyjętej zakresu obowiązków pracowniczych. Każdy pracownik jest zobowiązany do informowania o zgłoszonych lub zauważanych przypadkach wymagających ingerencji w postaci poprawienia lub usunięcia z bazy danych osobowych. Dane osobowe rozumiane szeroko, w tym posiadane o Kliencie informacje takie jak imię i nazwisko, pesel oraz adres, inne informacje identyfikujące lub pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną - np. płeć, adres e-mail, numer IP.

  5. Dane zostaną usunięte przez Administratora w następujących sytuacjach:

  Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

  A. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;

  B. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;

  C. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub

  D. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);

  E. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

  F. dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe)*.

  6. Każdy Klient ma prawo do uzyskania trwałej kopii zebranych na swój temat danych po skontaktowaniu się, z Administratorem, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod adresem: info@mosali.pl

  7. Każdy Klient ma prawo do samodzielnej zmiany zebranych na swój temat danych,

  8. Każda z osób zapisujących swoje dane w systemie wyraża zgodę na podejmowanie na zebranych od podmiotu danych oraz danych zebranych o nim za pośrednictwem wykorzystywanego przez niego oprogramowania ( czy są modele klienta i czy są właściwości statystyczne klientów zajmujących się konkretną sprzedażą czy są stosowane algorytmy optymalizujące ofertę dla poszczególnych klientów)

  9. Każdy z klientów po zalogowaniu do systemu ma prawo do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w tego typu działaniach i może zgodę tę modyfikować na każdym etapie współpracy. W zamian za wyrażenie zgody Klient może otrzymać dodatkowe zniżki lub uzyskać możliwość uczestnictwa w profilowanych akcjach promocjach i reklamowych.

  10. Operacje na danych wykonują wyłącznie osoby uprawnione po dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru za zgodą administratora danych.

  11. Dane są wykorzystywane w celu przygotowania transakcji, realizacji, rozliczenia transakcji, dostawy zamówienia samodzielnie lub z wykorzystaniem pomocy innych podmiotów zobowiązujących się do przestrzegania przepisów i zasad ochrony danych osobowych

  12. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom w celu przygotowania transakcji, realizacji, rozliczenia transakcji, dostawy zamówienia samodzielnie lub z wykorzystaniem pomocy innych podmiotów zobowiązujących się do przestrzegania przepisów i zasad ochrony danych osobowych

  13. Dane zapisane w systemie będą wykorzystywane do chwili zakończenia współpracy handlowej w celu jej wykonania w tym do zakończenia okresu przewidywanego przez przepisy prawa dla powstania i przedawnienia roszczeń stron umowy.

  14. Dane nie są eksportowane do innych państw, ani w żaden sposób udostępniane w ramach grupy podmiotów świadczących usługi, z wyjątkiem wypadków, gdy jest to niezbędne dla realizacji transakcji handlowej lub roszczeń z niej wynikających.

  15. Administrator powiadomi Klienta o zmianie podmiotu wykonującego uprawnienia administratora.

  16. Administrator będzie prowadził rejestr operacji na danych

  17. Administrator będzie prowadził rejestr naruszeń ochrony danych zgłoszenie każdego naruszania ochrony danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 12. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Factory BS sp. z o.o. sp. k. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Factory BS sp. z o.o. sp. k. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Factory BS sp. z o.o. sp. k..
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel